Benefits of Speech & Drama [Part 4 – Fostering Empathy]

(Tiếng Việt bên dưới)

BENEFITS OF SPEECH & DRAMA
⭐️ PART 4: FOSTERING EMPATHY

Relevant articles:
Benefits of Speech & Drama
Benefits of Speech & Drama [Part 2 – Building Self-Confidence]
Benefits of Speech & Drama [Part 3 – Nuturing Creativity]
Benefits of Speech & Drama [Part 5 – Developing Interpersonal Skills]

⭐️ With our world becoming more connected and accessible, our students will interact and meet people from all over the world – different cultures, backgrounds and people from all walks of life.  With this in mind, empathy is an essential skill taught in our Speech & Drama programme as it allows students to relate to others. Students will learn the importance of understanding the feelings and views of others. This is necessary because it will allow our learners to understand how their thoughts and ideas will make others feel. An added benefit of having empathy is that it leads to greater leadership skills in the future. By empathising with other team members, they are able to evaluate the impacts of their decisions as well as the implications and outcomes that they might have on different groups of people.   

⭐️ At Anne Hill Enrichment Centre, Speech & Drama provides students with the necessary situations and circumstances to build empathy towards others. Students will learn how to respond to feelings and emotions of others without judging them. Students are taught to think about their classmates and how their own choices will impact others during problem-solving activities. They will then incorporate those views and consequences into making informed decisions – all within a fun, safe and nurturing environment. 

⭐️ Anne Hill Enrichment Centre is licensed to deliver Julia Gabriel Centre’s Speech & Drama Programmes.

For more information, please contact us at: 
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2 

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

LỢI ÍCH CỦA SPEECH & DRAMA
⭐️ PHẦN 3: BỒI DƯỠNG SỰ ĐỒNG CẢM

⭐️ Khi thế giới của chúng ta trở nên dễ kết nối và tiếp cận hơn, các học viên nhí sẽ có cơ hội tương tác và gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới – các nền văn hóa, lý lịch và con người khác nhau từ mọi tầng lớp. Với suy nghĩ này, đồng cảm là một kỹ năng thiết yếu được dạy trong chương trình Speech & Drama của chúng tôi vì nó cho phép các bé liên hệ với người khác. Học sinh sẽ học được tầm quan trọng của việc hiểu cảm xúc và quan điểm của người khác. Điều này là cần thiết bởi vì nó sẽ cho phép trẻ suy nghĩ và ý tưởng của bé sẽ khiến người khác cảm thấy như thế nào. Một lợi ích bổ sung của việc có sự đồng cảm là dẫn đến các kỹ năng lãnh đạo lớn hơn trong tương lai. Bằng cách đồng cảm với các thành viên khác trong nhóm, họ có thể đánh giá tác động của các quyết định của họ cũng như những tác động và kết quả mà họ có thể có đối với các nhóm người khác nhau.

⭐️ Tại Trung tâm Đào tạo Anne Hill, Speech & Drama cung cấp cho học sinh những tình huống và hoàn cảnh cần thiết để xây dựng sự đồng cảm với người khác. Trẻ sẽ học cách đáp lại cảm xúc và tình cảm của người khác mà không phán xét họ. Học sinh được dạy để suy nghĩ về các bạn cùng lớp và cách lựa chọn của chính các bé sẽ tác động đến người khác trong các hoạt động giải quyết vấn đề. Sau đó, trẻ sẽ kết hợp những quan điểm và kết quả để đưa ra quyết định sáng suốt – tất cả được diễn ra trong một môi trường vui vẻ, an toàn và nuôi dưỡng.

⭐️ Trung tâm Đào tạo Anne Hill được cấp phép giảng dạy chương trình Speech & Drama của trung tâm Julia Gabriel

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ chúng tôi:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!