[Gallery] Speech & Drama Term 4 | AY 2019 – 2020

GALLERY OF SPEECH & DRAMA TERM 4
ACADEMIC YEAR 2019 – 2020

Our Speech & Drama classes | Term 4 of Academic Year 2019 – 2020
Happened from May 30th – August 15th 2020

Teachers:
– Ms. Monique
– Mr. Matty
– Ms. Augusta

Speech and Drama classes consist of various multi-sensory and drama activities in order to help children gain different skills and qualities such as self-confidence, effective communication, problem-solving and presentation skills. At Anne Hill Enrichment Centre, this is achieved through the use of language and drama tools e.g. vocal warm ups, poetry and story-telling.

To learn more about our Speech & Drama programmes, please read our related articles below:
What is Speech & Drama?
Benefits of Speech & Drama

To be assisted faster, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ ⭐️ ⭐️

HÌNH ẢNH LỚP SPEECH & DRAMA
KHOÁ 4 | NĂM HỌC 2019 – 2020

Lớp Speech & Drama | Khoá 4 của Năm Học 2019 – 2020
Thời gian học từ 30/05 – 15/08/2020

Giáo Viên:
– Cô Monique
– Thầy Matty
– Cô Augusta

Các lớp Speech & Drama (diễn thuyết và kịch nói) bao gồm nhiều hoạt động mà thông qua đó trẻ có thể học hỏi và phát triển các kỹ năng và phẩm chất khác nhau như sự tự tin, giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề và kỹ năng thuyết trình. Tại Trung Tâm Đào tạo Anne Hill, chúng tôi đạt được điều đó thông qua phương pháp sử dụng công cụ ngôn ngữ và kịch ví dụ như làm ấm giọng, thơ và kể chuyện.

Để tìm hiểu thêm về chương trình Speech & Drama, xin vui lòng đọc các bài viết liên quan dưới đây:
Speech & Drama là gì?
Các lợi ích của Speech & Drama

Để được hỗ trợ nhanh hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre

?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!