Mandarin Summer Camp 2020

(Tiếng Việt bên dưới)

MANDARIN SUMMER CAMP 2020
We are excited to announce that Anne Hill Enrichment Centre will be hosting a special edition of its Summer Camp this year. We will be running a language camp that introduces students to the Mandarin Chinese language.

We have two different classes for this particular camp: Mandarin Experience Class (4 – 5 years old) and Mandarin Pin Yin Class (6 – 8 years old).

⭐️ Mandarin Experience Class (4 – 5 years old)
In this class we will expose the kids to a Mandarin-speaking environment. We will use Mandarin songs, stories and activities to stimulate their interest in studying Mandarin. We will cover Chinese greetings, simple self-introduction, numbers, colours, fruit names, etc. There will also be a story-telling session for each lesson. The goal is for students to distinguish Mandarin as a language by the end of this course.

⭐️ Mandarin Pin Yin Class (6 – 8 years old)
In this class we will try to cover the whole Mandarin Pin Yin system, including all the vowels and consonants. After 10 days of study, we will try to reach the goal where the students can read, blend and dictate the Pinyin of Mandarin words.

⭐️ Our Teacher – Ms. Amy Xiao
It is our pleasure to have Ms Amy Xiao as our Mandarin teacher for the two Summer Camp 2020 courses.

Ms. Amy comes from Sichuan province of Mainland China. She is a computer engineer by trade; however, after becoming a mother, she has developed an interest in education. In 2017, she went back to university and obtained a qualification in Mandarin teaching for foreign students. She has been running her own private lessons for the past 3 years.

⭐️ Our Programme Schedule

First Course (*)

Age groups: 4 – 5 years old | 6 – 8 years old
Date: 13th – 24th of July | Mondays – Fridays
Time:
○ 9AM – 10AM (4 – 5 years old)
○ 10:15AM – 12:15PM (6 – 8 years old)

Second Course (*)

Age groups: 4 – 5 years old | 6 – 8 years old
Date: 27th July- 7th of August | Mondays – Fridays
Time:
○ 9AM – 10AM (4 – 5 years old)
○ 10:15PM – 12:15PM (6 – 8 years old)

(*) Please note that the classes taught during the two courses will be the same. These are just two different periods to offer parents flexibility. If students are unable to join the first course, they can join for the second course and vice versa.

If you are interested in our Mandarin Summer Camp, please don’t hesitate to contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

LỚP TIẾNG TRUNG SUMMER CAMP 2020
Chúng tôi rất hào hứng thông báo với các bạn rằng Trung tâm Đào tạo Anne Hill sẽ tổ chức Summer Camp vào mùa hè này. Chương trình năm nay sẽ là hoạt động dạy ngoại ngữ cho trẻ – lớp tiếng Trung.

Trong chương trình ngoại ngữ này, chúng tôi có 2 lớp dành cho các lứa tuổi khác nhau đó là: Lớp học trải nghiệm tiếng Trung (trẻ từ 4 – 5 tuổi) và Lớp học Pin Yin (trẻ từ 6 – 8 tuổi).

⭐️ Lớp Học Trải Nghiệm Tiếng Trung (trẻ từ 4 – 5 tuổi)
Tại lớp này, chúng tôi sẽ đưa trẻ em đến một môi trường giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại (Phổ thông. Chúng tôi sẽ sử dụng các bài hát, câu chuyện và hoạt động của tiếng Trung để kích thích sự quan tâm của trẻ trong việc học tiếng Quan Thoại. Lớp học sẽ bao gồm lời chào hỏi bằng tiếng Trung, tự giới thiệu đơn giản, đếm số, màu sắc, tên trái cây, v.v.. Bên cạnh đó cũng sẽ có phần học kể chuyện cho mỗi bài học. Mục tiêu là để các học viên nhí phân biệt tiếng Quan thoại như một ngôn ngữ vào cuối khóa học này.

⭐️ Lớp Học Pin Yin (trẻ từ 6 – 8 tuổi)
Trong lớp học này, chúng tôi sẽ cố gắng bao quát toàn bộ hệ thống tiếng Quan Thoại, bao gồm tất cả các nguyên âm và phụ âm. Sau 10 ngày học, chúng tôi sẽ cố gắng đạt được mục tiêu mà các sinh viên có thể đọc, kết hợp và đọc được bính âm của các từ tiếng Quan Thoại.

⭐️ Giáo Viên – Cô Amy Xiao
Đây là một vinh dự của chúng tôi khi có cô Amy Xiao làm giáo viên tiếng Hoa cho hai khóa học ngôn ngữ hè 2020 lần này.

Cô Amy đến từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc Đại Lục. Cô là một kỹ sư máy tính bằng thương mại; tuy nhiên, sau khi lên thiên chức làm mẹ, cô đã có hứng thú hơn với ngành giáo dục. Năm 2017, cô trở lại trường đại học và đạt được chứng chỉ giảng dạy tiếng Phổ Thông cho học sinh/ sinh viên nước ngoài. Cô đã hiện đã và đang mở các lớp dạy học riêng của mình trong thời gian 3 năm qua.

⭐️ Thời Khoá Biểu Chương Trình

Khoá 1 (*)

Nhóm tuổi: 4 – 5 tuổi | 6 – 8 tuổi
Ngày: 13/7 – 24/7 | Thứ 2 – Thứ 6
Thời gian:
○ 9:00 – 10:00 (4 – 5 tuổi)
○ 10:15 – 12:15 (6 – 8 tuổi)

Khoá 2 (*)

Nhóm tuổi: 4 – 5 tuổi | 6 – 8 tuổi
Ngày: 27/7 – 7/8 | Thứ 2 – Thứ 6
Thời gian:
○ 9:00 – 10:00 (4 – 5 tuổi)
○ 10:15 – 12:15 (6 – 8 tuổi)

(*) Xin lưu ý rằng các lớp học trong cả 2 khoá đều giống nhau. Chúng tôi chia ra 2 khoá học để các vị phụ huynh có thể linh hoạt hơn trong việc chọn giờ học cho trẻ, nếu phụ huynh không thể cho bé tham gia khoá đầu thì vẫn có thể cho bé tham gia khoá sau.

Nếu bạn hứng thú với chương trình Lớp tiếng Trung khoá hè 2020 của trung tâm AHE, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!