Speech & Drama Admission | Term 2 (AY 2020 – 2021)

(Tiếng Việt bên dưới)

SPEECH & DRAMA ADMISSION
TERM 2 | ACADEMIC YEAR 2020 – 2021

Anne Hill Enrichment Centre is very excited to announce that the Term 2 of SPEECH & DRAMA (Academic Year 2020 – 2021) will be starting on December 5th 2020.

In this new term, we will have classes available for students from 4 – 8 years old on Saturdays and Sundays.

Speech and Drama classes consist of various multi-sensory and drama activities in order to help children gain different skills and qualities such as self-confidence, effective communication, problem-solving and presentation skills. At Anne Hill Enrichment Centre, this is achieved through the use of language and drama tools e.g. vocal warm ups, poetry and story-telling. The tools are also used to ensure the children are engaged throughout the duration of the class, which would help lead to a love of reading and literature. In addition, our young learners will be able to act out and perform confidently in a safe environment surrounded by positivity from their peers and teachers. The space is purposely designed in a way that children are able to receive support and learn with confidence, instead of being afraid to speak their minds.

Speech and Drama classes consist of various multi-sensory and drama activities in order to help children gain different skills and qualities such as self-confidence, effective communication, problem-solving and presentation skills. Read more: https://bit.ly/3hzf1FG

If you are interested in enrolling your child for our programmes, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2 

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

KHAI GIẢNG LỚP SPEECH & DRAMA
KHOÁ 2 | NĂM HỌC 2020 – 2021

Trung tâm Anne Hill Enrichment Centre xin thông báo Khoá 2 của SPEECH & DRAMA (Năm học 2020 – 2021) sẽ được khai giảng vào ngày 5/12/2020.

Tại khoá mới này, chúng tôi sẽ có các lớp dành cho học sinh từ 4 – 8 tuổi vào Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Các lớp Speech & Drama (diễn thuyết và kịch nói) bao gồm nhiều hoạt động mà thông qua đó trẻ có thể học hỏi và phát triển các kỹ năng và phẩm chất khác nhau như sự tự tin, giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề và kỹ năng thuyết trình. Tại Trung Tâm Đào tạo Anne Hill, chúng tôi đạt được điều đó thông qua phương pháp sử dụng công cụ ngôn ngữ và kịch ví dụ như làm ấm giọng, thơ và kể chuyện. Những công cụ trên nhằm đảm bảo được sự thu hút đối với các bé trong thời gian ở lớp, hướng trẻ đến sự yêu thích môn đọc và văn học. Ngoài ra, các học viên nhí sẽ được thể hiện và trình bày một cách tự tin trong một môi trường an toàn được xoay quanh bởi những sự tích cực từ các bạn cùng lớp và các giáo viên. Lớp học được thiết kế phù hợp cho các trẻ có thể nhận được sự ủng hộ và học hỏi với sự tự tin, thay vì phải e dè khi nói lên suy nghĩ của mình. 

Các lớp Speech & Drama (diễn thuyết và kịch nói) bao gồm nhiều hoạt động mà thông qua đó trẻ có thể học hỏi và phát triển các kỹ năng và phẩm chất khác nhau như sự tự tin, giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề và kỹ năng thuyết trình. Đọc tiếp: https://bit.ly/3hzf1FG


Nếu bạn quan tâm đến chương trình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 

?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!