Academic Subject Tutoring Programme - After School Support

5 - 11 Years Old

Introduction
As students continue to adapt to the virtual classroom climate, this programme is designed to provide additional and after school support for students in their academic subjects. Our online tutoring classes are led by qualified Anne Hill educators who will guide and mentor children to achieve their individual learning goals.  Through this initiative, we hope to make the tutoring environment fun, engaging and accessible for all.

Academic Subjects Available For Tutoring

 • English
 • Mathematics
 • Science 

Instructor
 All of our tutoring instructors are qualified to teach the academic subjects at primary year levels and above. The team is affiliated with the Primary School faculty of Anne Hill International School.
The language of instruction is in English. 

Online Learning Platform
Microsoft Teams 

Tutoring Timetable 

 • Online Lessons: Twice (2 times) per week per subject. Each lesson is 45 minutes long
 • Online FAQ / Coaching Session: Once per week for students to ask and clarify any questions related to the work/lessons they have for each week 

In other words, students will be online three times a week per subject. All tutoring classes will start after 4pm.  Below is a sample timetable for the different subjects: 

Course Fees Per Subject

Group Tutoring (Default)Students will learn in groups and they will get to interact and collaborate with their classmates. 

 • Year 1 – Year 4  (5 – 9 years old) : 5,600,000 VND per subject for 8 weeks.
 • Year 5 – Year 6  (9 – 11 years old) : 6,640,000 VND per subject for 8 weeks.
 • For enrolment in all three subjects, please contact our Centre for more information.

One-on-One Tutoring

 • Please contact our Centre for more information based.

Additional Material & Support 
Home learning kits or pre-recorded videos will be provided when necessary.

⭐ ⭐ ⭐

Giới Thiệu
Chương trình dạy kèm trực tuyến được thiết kế để hỗ trợ thêm cho học sinh trong các môn học của trẻ. Toàn bộ lớp dạy kèm trực tuyến của chúng tôi được hướng dẫn bởi các giáo viên tại trường Anne Hill có trình độ chuyên môn, họ là những người sẽ hướng dẫn và cố vấn học sinh đạt được mục tiêu học tập cá nhân của mình. Tại đây học sinh cũng sẽ được học theo nhóm, đồng thời tương tác và kết hợp với các bạn cùng lớp.

Thông qua sáng kiến này, chúng tôi hy vọng sẽ làm cho môi trường dạy kèm trở nên vui vẻ, hấp dẫn và dễ tiếp cận cho tất cả học sinh.

Các Môn Học:
– Tiếng Anh
– Toán Học
– Khoa Học

Người Hướng Dẫn
Đội ngũ giảng viên dạy kèm của chúng tôi đều là những giáo viên đủ tiêu chuẩn để giảng dạy các môn học ở cấp tiểu học trở lên. Đội ngũ giang viên được liên kết với giảng viên tiểu học của Trường Quốc tế Anne Hill. Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh.

Nền Tảng Học Trực Tuyến
Microsoft Teams

Thời Khóa Biểu

 • Các buổi Học Trực Tuyến: Hai lần mỗi tuần cho mỗi môn học. Mỗi bài học dài 45 phút
 • Buổi Hỏi Đáp / Huấn Luyện Trực tuyến: Mỗi tuần một lần để học sinh hỏi và giải đáp bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bài học mỗi tuần.

Nói cách khác, học sinh sẽ học trực tuyến ba lần một tuần cho mỗi môn học. Tất cả các lớp dạy kèm sẽ bắt đầu sau 4 giờ chiều. Quý Phụ huynh có thể tham khảo mẫu thời khoá biểu ở trên để có thời gian và ngày học cho từng môn. 

Học Phí Từng Môn Học

Gia Sư Theo Nhóm (Mặc Định) – Học sinh sẽ học theo nhóm và các em sẽ tương tác cũng như là làm việc nhóm với các bạn cùng lớp.

 • Lớp 1 – Lớp 4 (5 – 9 tuổi): 5,600,000 VND / môn trong 8 tuần.
 • Lớp 5 – Lớp 6 (9 – 11 tuổi): 6,640,000 VND / môn trong 8 tuần.
 • Để đăng ký cả ba môn học, phụ huynh vui lòng liên hệ với Trung Tâm của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Dạy một kèm một

– Vui lòng liên hệ với Trung Tâm của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tài Liệu & Hỗ Trợ Bổ Sung
Bộ dụng cụ học tập tại nhà hoặc video của bài học sẽ được cung cấp khi cần thiết.

error: Content is protected !!