What is Early Learning?

(Tiếng Việt bên dưới)

WHAT IS EARLY LEARNING?
Early childhood education is a broad term used to describe any type of educational programme that serves children in their preschool years, before they are old enough to enter kindergarten. Early childhood education may consist of any number of activities and experiences designed to aid in the cognitive and social development of preschoolers before they enter elementary school. 

WHY IS EARLY LEARNING IMPORTANT?
Simply put, a child’s early years lay the foundation for all that is to come. In recent years, researchers have learned that the human brain develops the vast majority of its neurons, and is at its most receptive to learning, between birth and three years of age. In fact, the intake of new information is critical to the formation of active neural pathways (Shonkoff, J.P. & Phillips, D.A., 2000). 

EARLY LEARNING AT ANNE HILL ENRICHMENT CENTRE (AHE). 
AHE’s Early Learning programme is an adaptation of the Anne Hill International School (AHI) Early Learning and Development Programme. The programme focuses on literacy, numeracy and skills development – Physical, Intellectual, Emotional and Social Skills (PIES) – through the use of fun, creative and interactive methods. Publish students will be able to attend Early Learning classes along with AHI’s students at our centre. 

We currently have classes for students from 18 months – 2 years old on weekday mornings.
If you would like to see our schedule and fee, please visit: 

Schedule: 
https://annehillenrichment.com/class-schedule/

Programme Fees: 
https://annehillenrichment.com/centre-fees/ 

If you are interested in our Hip Hop Class, please contact us at: 
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2 

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

EARLY LEARNING LÀ GÌ?
Early Learning (Giáo dục Mầm non) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả bất kỳ loại chương trình giáo dục nào phục vụ trẻ em trong những năm mầm non, trước khi các bé đủ lớn để vào mẫu giáo. Early Learning có thể bao gồm bất kỳ số lượng hoạt động và kinh nghiệm nào được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển nhận thức và kỹ năng xã hội của trẻ mẫu giáo trước khi vào tiểu học.

VÌ SAO EARLY LEARNING LẠI QUAN TRỌNG?
Nói một cách đơn giản, những năm đầu là thời gian xây dựng nền móng cho mọi thứ diễn ra trong tương lai. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã biết rằng bộ não con người phát triển phần lớn các tế bào thần kinh của nó và dễ tiếp thu nhất trong học tập trong khoảng thời gian từ sơ sinh đến ba tuổi. Trên thực tế, việc tiếp nhận thông tin mới là rất quan trọng đối với sự hình thành các con đường thần kinh hoạt động (Shonkoff, J.P. & Phillips, D.A., 2000).

CHƯƠNG TRÌNH EARLY LEARNING TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANNE HILL
Early Learning tại AHE là chương trình chuyển thể từ chương trình học tập và phát triển sớm của trường quốc tế Anne Hill (AHI). Chương trình tập trung vào phát triển khả năng đọc viết, tính toán và kỹ năng – kỹ năng thể chất, trí tuệ, cảm xúc và xã hội (PIES) – thông qua việc sử dụng các phương pháp thú vị, sáng tạo và tương tác. Các học sinh của AHE sẽ được tham gia lớp Early Learning cùng với các học sinh của trường AHI tại trung tâm của chúng tôi.

Hiện tại chúng tôi có các lớp dành cho các bé từ 18 tháng – 2 tuổi vào buổi sáng các ngày trong tuần.
Để tham khảo thời khoá biểu và học phí, xin vui lòng truy cập: 

Thời khoá biểu: 
https://annehillenrichment.com/class-schedule/ 

Học phí: 
https://annehillenrichment.com/centre-fees/ 

Nếu bạn quan tâm đến lớp học nhảy Hip Hop, xin vui lòng liên hệ chúng tôi:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!