What is Speech and Drama?

(Tiếng Việt bên dưới)

WHAT IS SPEECH & DRAMA? 

Speech and Drama classes consist of various multi-sensory and drama activities in order to help children gain different skills and qualities such as self-confidence, effective communication, problem-solving and presentation skills. At Anne Hill Enrichment Centre, this is achieved through the use of language and drama tools e.g. vocal warm ups, poetry and story-telling. The tools are also used to ensure the children are engaged throughout the duration of the class, which would help lead to a love of reading and literature. In addition, our young learners will be able to act out and perform confidently in a safe environment surrounded by positivity from their peers and teachers. The space is purposely designed in a way that children are able to receive support and learn with confidence, instead of being afraid to speak their minds. 

Speech
The Speech activities focus on developing colourful, expressive speech. Lessons will include: 

  • Posture and breathing exercises 
  • Pronunciation of individual sounds and sound clusters 
  • Practice of tongue twisters and catch phrases 
  • Appreciation of rhyme and rhythm in poetry 
  • Enjoyment in reciting a variety of poems and moving and speaking rhymes 

Drama
Drama activities focus on developing life skills through imaginative play. Lessons will include: 

  • Creative problem-solving 
  • Development of conversation and communication skills 
  • Collaborative learning 
  • Presentation skills 

Anne Hill Enrichment Centre is licensed to deliver Julia Gabriel Centre Speech & Drama Programmes. 

For more information, please contact us at: 
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2 

 –

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

 –

SPEECH & DRAMA LÀ GÌ? 

Các lớp Speech & Drama (diễn thuyết và kịch nói) bao gồm nhiều hoạt động mà thông qua đó trẻ có thể học hỏi và phát triển các kỹ năng và phẩm chất khác nhau như sự tự tin, giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề và kỹ năng thuyết trình. Tại Trung Tâm Đào tạo Anne Hill, chúng tôi đạt được điều đó thông qua phương pháp sử dụng công cụ ngôn ngữ và kịch ví dụ như làm ấm giọng, thơ và kể chuyện. Những công cụ trên nhằm đảm bảo được sự thu hút đối với các bé trong thời gian ở lớp, hướng trẻ đến sự yêu thích môn đọc và văn học. Ngoài ra, các học viên nhí sẽ được thể hiện và trình bày một cách tự tin trong một môi trường an toàn được xoay quanh bởi những sự tích cực từ các bạn cùng lớp và các giáo viên. Lớp học được thiết kế phù hợp cho các trẻ có thể nhận được sự ủng hộ và học hỏi với sự tự tin, thay vì phải e dè khi nói lên suy nghĩ của mình. 

Speech (Phát biểu)
Các hoạt động diễn thuyết chủ yếu để phát triển cho các bài phát biểu thêm nhiều màu sắc và ấn tượng. Các bài học bao gồm: 

  • Các bài tập về tư thế và nhịp thở 
  • Sự phát âm của từng âm thanh và cụm âm thanh 
  • Thực hành uốn lưỡi và khẩu hiệu 
  • Chú trọng vần điệu và nhịp điệu trong thơ 
  • Tận hưởng trong việc thuộc nhiều bài thơ và cảm động và nhịp nói. 

Drama (Kịch nói)
Các hoạt động kịch nói tập trung phát triển các kỹ năng sống thông qua việc vui chơi tưởng tượng. Các bài học bao gồm: 

  • Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo 
  • Phát triển các kỹ năng giao tiếp và đàm thoại 
  • Tăng sự hợp tác trong việc học hỏi 
  • Các kỹ năng thuyết trình 

Trung tâm Đào tạo Anne Hill  trung tâm được cấp phép giảng dạy giáo trình Speech & Drama của Julia Gabriel. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ chúng tôi: 
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre 
?: Instagram – ahenrichment  
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938 

?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!