Why Your Kids Should Be Learning Mandarin Language

(Tiếng Việt bên dưới)

WHY YOUR KIDS SHOULD BE LEARNING MANDARIN LANGUAGE
In today’s globalised world, language is such an important tool that connects all of us. Knowing multiple languages is always an advantage and opens the door to more opportunities. Therefore, while it is still easy for the young brains to acquire, it is never too early to allow children to experience a new language and its culture.

⭐️ Mandarin is the most widely spoken language in the world
Mandarin is the most widely spoken language in the world with approximately 1,197,000,000 people speaking Chinese, of which 873,000 million speak Mandarin.  That means almost 14% of the global population is speaking Chinese. 

⭐️ Mandarin isn’t as difficult as you think
Concerns about the characters and tones usually stem from unfamiliarity and lack of exposure. In fact, learning to master these things may make it more enjoyable to a kid. One does not need to learn Chinese characters right from the beginning! There’s a system called “Pinyin” where teachers use English alphabets and romanization to explain the pronunciations of Chinese words. Similar to phonicand writing exercises, kids may see writing in Chinese characters as a more artbased version of these activities. Hence, you might even enjoy writing Chinese characters because it reminds you of calligraphy. 

⭐️ Mandarin Exposes Your Kids to a World of Opportunities
Bilinguals today currently report making 15% more than their monolingual counterparts. When making a choice about your child’s future, you are probably thinking about the future of the world in general. There will be the need for people who can bridge the gap between various countries. Being fluent in Chinese will make your kid a critical person in his/her line of work later on in life given that more people around the world are speaking the language. It will also allow your children to explore various opportunities around the world instead of being limited to a specific geographical location. 

⭐️ Mandarin Summer Camp at Anne Hill Enrichment Centre
Therefore, we hope that our Mandarin Summer Camp will be one of the platforms for our young learners to develop an appreciation of knowing multiple languages. Students will get to experience various forms of the Mandarin Language through songs, stories and other learning activities. The purpose is to provide students with sufficient exposure and equip them with the confidence to learn Mandarin. 

Our Mandarin Summer Camp will start in July from Monday – Friday for students from 4 – 8 years old. If you are interested in the Mandarin Summer Camp 2020 at Anne Hill Enrichment Centre, please visit this link to learn more about it.

For more information, please contact us at:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, 4th Floor, Estella Place – 88 Song Hanh, An Phu ward, District 2

⭐️ The World Is Your Stage ⭐️

LỚP TIẾNG TRUNG SUMMER CAMP 2020
Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, ngôn ngữ là một công cụ quan trọng kết nối tất cả chúng ta. Biết nhiều ngôn ngữ luôn là một lợi thế và mở ra nhiều cơ hội hơn. Do đó, khi bộ não của trẻ vẫn dễ dàng tiếp thu, sẽ không bao giờ là quá sớm để cho phép trẻ em trải nghiệm một ngôn ngữ mới và văn hóa của nó.

⭐️ Tiếng Quan Thoại là một trong những ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới
Tiếng Quan Thoại (hay còn gọi là tiếng Phổ Thông) là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với khoảng 1.197.000.000 người nói tiếng Trung Quốc, trong đó 873.000 triệu người nói tiếng Phổ Thông, do đó 14% dân số toàn cầu nói tiếng Trung Quốc.

⭐️ Tiếng Trung Quốc không khó học như bạn nghĩ
Mối quan tâm về các ký tự thường xuất phát từ sự không quen thuộc và thiếu tiếp xúc. Nhưng thực tế, học cách làm chủ những điều này có thể làm cho nó thú vị hơn với một đứa trẻ. Các ký tự tiếng Trung không cần thiết phải học ngay khi bắt đầu! Có một hệ thống được là “bính âm”, trong đó giáo viên sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh và tiếng La-tinh để giải thích cách phát âm của các từ tiếng Trung. Tương tự như bài tập phát âm và viết, trẻ em có thể thấy viết bằng chữ Trung Quốc như một phiên bản dựa trên nghệ thuật hơn của các hoạt động này. Do đó, bạn thậm chí có thể thích viết chữ Trung Quốc vì nó nhắc bạn về thư pháp.

⭐️ Tiếng Trung Quốc đưa con bạn đến với muôn vàn cơ hội tốt
Những người song ngữ ngày nay được báo cáo là kiếm được thu nhập cao hơn 15% so với các đối tác đơn ngữ của họ. Khi đưa ra lựa chọn về tương lai của con bạn, có lẽ bạn đang nghĩ về tương lai của thế giới nói chung. Sẽ có nhu cầu cho những người có thể thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia khác nhau. Thông thạo tiếng Trung sẽ khiến con bạn trở thành một người quan trọng trong công việc sau này trong cuộc sống do có nhiều người trên thế giới nói ngôn ngữ này. Nó cũng sẽ cho phép con bạn khám phá nhiều cơ hội khác nhau trên khắp thế giới thay vì bị giới hạn ở một vị trí địa lý cụ thể.

⭐️ Lớp Tiếng Trung Summer Camp tại Anne Hill Enrichment Centre
Do đó, chúng tôi hy vọng rằng lớp tiếng Trung mùa hè của chúng tôi sẽ là một trong những nền tảng cho những học viên nhí của chúng ta phát triển sự đánh giá cao về việc biết nhiều ngôn ngữ. Học sinh sẽ được trải nghiệm các hình thức khác nhau của tiếng Quan thoại thông qua các bài hát, câu chuyện và các hoạt động học tập khác. Mục đích là để tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc đầy đủ và trang bị sự tự tin để học tiếng Phổ Thông.

Lớp học tiếng Trung Summer Camp 2020 tại trung tâm AHE sẽ bắt đầu vào Tháng 7, các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Thứ 6 dành cho học sinh từ 4 – 8 tuổi. Nếu bạn hứng thú với chương trình học tiếng Trung tại AHE vào mùa hè này, xin vui lòng truy cập đường link này để tìm hiểu thêm về chương trình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
?: Facebook – Anne Hill Enrichment Centre
?: Instagram – ahenrichment
?: https://annehillenrichment.com/
?: +84 903846938
?: info@annehillenrichment.com
?: L4-11, Lầu 4, Estella Place – 88 Song Hành, An Phú, Quận 2

OTHER NEWS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Content is protected !!